News

KSAN och BellaNet International önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar för ett gott samarbete under 2019 och ser fram mot nya gemensamma äventyr under nästa år. Det nationella och internationella arbetet har under året genererat till ett fortsatt växande nätverk med medlemmar i Sveriges alla 21 län och i 17 andra länder. Det framgångsrika året har bjudit på många nationella och internationella samarbeten, föreläsningar, seminarier och projektmöten. Antalet Utbildnings/ Inspirationsdagar i Sverige och i andra länder har varit många under det gångna året, ni är fortsatt välkomna att beställa Utbildnings/Inspirationsdagar för 2020.

För mer info om KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Projektledare Britt Fredenman

jul jul

Barnkonventionen här - är du förberedd?

Inför julen har KSANs kanslichef Leena Haraké skrivit en krönika i DrugNews.

”Från årsskiftet blir Barnkonventionen svensk lag. Är beslutsfattare förberedda. Är du? Alla barn har rätt till en drogfri uppväxt, enligt konventionen. Välj en vit och drogfri jul”

Läs hela krönikan här

Projektledare Britt Fredenman

Elektroniska cigaretter: första långtidsstudie avslöjar dubbelanvändare

32 000 amerikaner under perioden 2013-2016 ingick i första långtidsstudie om elektroniska cigaretter utförd av University of California i San Francisko. Huvudförfattaren, medicinprofessor Stanton Glanz:

"De flesta rökare lägger bara till e-cigaretter och blir dubbla användare av nikotin.(...) Det ökar risken för lungsjukdomar".

Att inhalera/vejpa och inta nikotin via vattenånga ökar signifikant risken för kroniska lungsjukdomar som astma, bronkit, emfysem eller KOL, visar studien.

Läs mer

Projektledare Britt Fredenman

30 gånger fler inlagda med cannabis-psykoser i Portugal sedan 2001

Antal sjukhusinlagda på grund av cannabis-relaterade psykoser och schizofreni-fall har ökat drastiskt i Portugal, nästa 30 gånger mellan 2000 och 2015, enligt ny portugisisk studie, citerat även av Drugnews.

Portugal avkriminaliserade mindre bruk och innehav av alla narkotiska substanser 2001, främst för att försöka minska en hög dödlighet av opiater.

Epidemiologiska studier från 2012 i Portugal visar att fler i befolkningen började använda cannabis (7 % riskanvändare mellan 15 och 64 år) och att drogens styrka höjts under de senaste åren.

Portugisiska forskare har analyserat data om alla som behandlades på allmänna sjukhus med primär diagnos psykos eller schizofreni som identifierats med cannabisberoende / missbruk. Patienter som använde cannabis fick sjukhusvård för psykoser redan i 30-års åldern, snittet för hela gruppen var kring 42 år.

Här finner du studien på engelska

Projektledare Britt Fredenman

Europeiska narkotikamarknaden analyserat av EMCDDA och Europol

Idag släpps den tredje upplagan - översikten över illegala narkotikamarknaden i EU (EU Drug markets), en produkt av samarbete mellan det europeiska narkotikakontrollorgan EMCDDA och Europol.

Informationen för rapporten har samlats från 30 nationella brännpunktskontor EMCDDA har i 28 EU länder plus Norge och Turkiet.

Narkotikamarknaden är en huvudkälla för organiserade brottslighetens inkomster inom EU, med minst 30 miljarder EURO i årsinkomst. Det finns många indikationer på att både syntetiska- och originalnarkotika finns att tillgå i stora mängder i hela Europa. Priserna är lika höga eller till och med lägre än de var för 10 år sedan. Volymer för narkotikaförsäljning som den organiserade brottsligheten använder sig av är stora och deras försäljningskanaler sträcker sig från lastskepp och containrar till postförsändelser beställda via darknet, sociala medier och mobilappar.

Läs hela rapporten (på engelska)

Projektledare Britt Fredenman

Alkohol skadar men politiken saknas

Regeringens budgetproposition för 2020 innebär mer än halvering av anslaget till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, från 196 miljoner till lite mer än 95,5 miljoner kronor. Samtidigt förbereder regeringen en ny så kallad ANDT-strategi. Strategin ska gälla från 2021. Regeringen understryker att den nya strategin ska ha narkotika som huvudfokus. Alkoholfrågorna tonas ner. Minskat fokus på alkoholfrågor och minskade anslag till det förebyggande arbetet – är det regeringens politik?

Samtidigt har landets kommuner en vacklande ekonomi och risken är stor att man tvingas spara på det förebyggande arbetet. Verksamheter som är lagreglerade och obligatoriska kommer att prioriteras.

Under många år har ett aktivt och förebyggande arbete mot alkoholens skadeverkningar förts. Den nationella nivån och kommunerna har genomfört olika insatser. Det har gett resultat. Alkoholkonsumtionen bland unga minskar och det är positivt att regeringen tar tag i narkotikapolitiken som varit försummad så länge, men detta får inte ske på kostnad av att alkoholpolitiken nedprioriteras, då områdena hänger nära samman med varandra. Nu bryts det framgångsrika arbetet och vi riskerar att få en ökning av alkoholkonsumtionen. Varför avbryta ett framgångsrikt arbete?

Regeringens neddragningar ett år innan en ny strategi tar plats riskerar att underminera det pågående framgångsrika arbetet. Det skapar också en helt onödig ryckighet.

I Sverige avlider ca 2 000 personer årligen på grund av alkohol och ytterligare uppskattningsvis 4 500 dödsfall har alkohol som bidragande orsak. Alkohol är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. I gruppen 20–39-åringar är 13,5 % dödsfall alkoholrelaterade. Omkring 4 % eller ca 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende, enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN (Vanor och konsekvenser, 2017).

Fler 15-16 åriga flickor har använt alkohol under de senaste 30 dagarna jämfört med pojkar och Sverige tillhör de 14 länder i Europa där flera unga flickor dricker mer än pojkar i gymnasiet, enligt ESPAD:s (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) senaste studie. Alkoholkonsumtion bland äldre kvinnor ökar även kraftigt, enligt CAN och Folkhälsomyndigheten, 2019.

Enligt senaste CAN uppskattningar, lever ungefär vart femte barn eller ca 430 000 barn (upp till 18 år) idag, år 2019, med minst en förälder med alkoholproblem och ca 320 000 av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion.

De mediciniska och sociala konsekvenserna orsakade av alkohol leder till stora kostnader. Enligt Gerhard Larssons missbruksutredning ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (2010) handlar det om 66 miljarder kronor för alkoholskador.

Alkoholens skadeverkningar är ett av våra största samhällsproblem. Den orsakar också mycket lidande. Alkoholproblem tar medicinska resurser i anspråk. En inte obetydlig andel av alla sjukskrivningar är alkoholrelaterade. Även om alkoholkonsumtionen minskar betyder det inte att vi kan prioritera ner det förebyggande arbetet. Alkohol är fortsatt en av de största folkhälsoutmaningarna.

CAN rapporterar i år att alkoholtillgängligheten har ökat över tid avseende serveringstillstånd och antal Systembolagetsbutiker. Sprit, vin och starköl är billigare 2017 än år 2000 i detaljhandeln.

Det pågår nu en debatt om att öka tillgängligheten av alkohol genom söndagsöppet på Systembolaget och så kallad gårdsförsäljning. Vi vet att begränsningar av tillgängligheten av alkohol är en av de viktigaste åtgärderna för att minska alkoholens skadeverkningar. Den politiska agendan just nu ger en bild av att svenska beslutsfattare inte betraktar alkoholens skadeverkningar och kostnader som ett viktigt samhällsproblem.

Vi efterlyser en sammanhållen och konsekvent ANDT-politik där insatser för att minska alkoholens och andra drogers skadeverkningar har en central plats.

Lena Josefsson, ordförande i KSAN

Leena Haraké, ledamot i ANDT-råd 2009-2017

Charli Eriksson, Professor emeritus, ledamot i regeringens ANDT-råd 2009-2017

Britt af Klinteberg, Professor emeritus, ledamot i regeringens ANDT-råd 2009-2017

Fred Nyberg, Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning, Uppsala Universitet

Jessica Vikberg, ordförande i RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Susanne Hedman Jensen, förbundsordförande Blå Bandet

Läs vår artikel i Dagens Samhälle

Ladda ner pressmeddelandet här

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) bildades 1943 och är en partipolitiskt- och religiöst obunden paraplyorganisation. KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd när det gäller alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor. KSAN har 39 medlemsorganisationer och samlar ca 340 000 kvinnor. Arbetet är främst förebyggande och innebär att utveckla och producera material, delta i arbetsgrupper och referensgrupper samt att följa aktuell forskning, även internationellt genom EWL (European Women´s Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt Alkohol- och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.

Projektledare Britt Fredenman

Vecka 45, vi uppmärksammar riskbruk av alkohol

Ladda ner som PDF

PRESSMEDDELANDE

Riskbruk av ALKOHOL – ett stort folkhälsoproblem
Vi vet att hög alkoholkonsumtion och alkoholberoende är ett allvarligt hälsoproblem som skapar stora kostnader för samhället. I Sverige orsakade alkohol drygt fyra procent av den samlade sjukdomsbördan år 2017 enligt data från det internationella projektet Global Burden of Disease. Den bördan förklaras främst av olika typer av cancer och beroendesyndrom.
Enligt Folkhälsomyndigheten uppgår kostnaderna till flera miljarder kronor per år i Sverige (både direkta och indirekta kostnader). Senaste beräkningen på hur mycket alkoholen kostar samhället var Missbruksutredningen (2011) där riskkonsumtion och beroendesyndrom beräknades kosta samhället 49 miljarder kronor (år 2008).

Riskbruksuppmärksamhetsvecka: alkohol i fokus, vecka 45, 4-10 november 2019

Varje år sedan 2008 uppmärksammar KSAN under vecka 45 riskbruk av alkohol. Så även i år, då en lång rad organisationer tillsammans på olika sätt uppmärksammar hur alkoholen påverkar folkhälsan och samhället.
I fokus för uppmärksamhetsveckan 2019 är, liksom under tidigare år, riskbruk av alkohol samt personal och patienter inom hälso- och sjukvården. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna som kan och bör påverkas.

Alkoholproblemen i samhället gör sig påminda på många olika sätt. Vi vill bland annat uppmärksamma barn som lever i familjer med missbruk, eller har en närstående som använder för mycket alkohol. Omkring 4 % eller ca 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende och ca 320 000 av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion, enligt Centralförbundet för Alkohol – och Narkotikaupplysning, 2019. Detta påverkar naturligtvis hela familjen. Många misshandelsfall och våldtäkter är alkoholrelaterade.

Också i trafiken får riskbruket allvarliga konsekvenser. En hög andel av de förare som lagförs för rattfylleri är personer med riskbruk eller alkoholberoende. År 2018 var andelen alkohol- och/eller drogrelaterade dödsfall i trafiken cirka 25 procent, åren dessförinnan mer än 30 procent, enligt Trafikverket.

Förslag till Regeringen på några viktiga åtgärder:

* Förbjud alkoholreklam i offentliga miljöer och i alla medier!

Idag satsar alkoholtillverkarna över en miljard kronor för att få svenskarna att dricka mer alkohol. Alkoholreklamen leder till ökad alkoholkonsumtion och ohälsa.

* Slå vakt om alkoholmonopolet i Sverige!

Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol är mycket viktigt och bidrar till att hålla skador och problem nere. Utan monopolet skulle konsumtionen vara nästan 40 procent högre och orsaka kraftigt ökade skadeverkningar i samhället.

* Rapportera sakligt i medierna om alkoholens skadeverkningar!

Idag är det alltför lätt att få publicitet i svenska medier för osakliga rapporter om alkoholens påstått positiva hälsoeffekter. En forskningsstudie eller artikel bör ha genomgått en kollegial granskning gjord av oberoende anonyma specialister inom samma vetenskapliga område som författaren.

Journalister bör inte förenkla eller förvanska slutsatserna i forskningen på ett sätt som öppnar för felaktiga tolkningar av forskningsresultaten.

* Utöka polisens nykterhetskontroller i trafiken, gärna med s.k. alkobommar i hamnar och på trafikkontroller

Med hjälp av automatiska nykterhetskontroller, s.k. alkobommar kan många förare kontrolleras på kort tid med minimal arbetsinsats från polisen. Lagförda rattfyllerister bör slussas in i vård eller rehabilitering om de har alkoholproblem.

KSAN, http://www.ksan.se/vecka45 Leena Haraké tel. 08-10 10 51 Facebook vecka 45

MHF Sollentuna, Gun-Lis Roos, epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 0709-48 81 42

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman i Pinsk, Vitryssland 28-31 oktober 2019

Gruppbild från utbildningsdagarna i Pinsk, Vitryssland. Projektledare Britt Fredenman informerade om KSAN och BellaNet International samt höll en tvådagars utbildning i interaktivt ledarskap för genderspecifik drogprevention, för en grupp med 30 deltagare som är tjejgruppsledare, i samarbete med World Federation Against Drugs och NGO Kalegium. Britt Fredenman besökte också Universitetet i Pinsk , där en av deltagarna är tjejgruppsledare för en tjejgrupp, där informerade Britt om vår organisation KSAN och BellaNet International och arbetade med den interaktiva metoden forumspel som verktyg för lyckad drogprevention

Gruppbild Kalegium Pinsk oktober 2019

Projektledare Britt Fredenman

Ny grupp av tjejgruppsledare utbildade på Island 25 oktober 2019

BellaNet Iceland fortsätter att växa med en nyutbildad grupp av tjejgruppsledare i genderspecifik drogprevention genom samarbetspartner Sigríður Björnsdóttir på NGO Blátt áfram och Rädda Barnen på Island.

Varmt välkomna till BellaNet International!

Iceland Blatt a fram Rädda barnen grupp oktober 2019

Iceland 2 2019

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman i Kanada 6-17 oktober 2019

På inbjudan av NGO Portage i Kanada reste Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International till Portage centers i Montreal, Prévost, New Brunswick, Ontario, Elora m.fl. På alla center presenterade Britt vår organisation KSAN och BellaNet International samt utbildade i interaktivt ledarskap för genderspecifik drogprevention. Verksamheten på Portage centers utgör en behandlingsperiod på 6 mån för de boende och gör en absolut skillnad i unga människors liv.De fem grupperna med nyutbildade tjejgruppsledare bildar BellaNet Canada.

Canada grupp 1 center mammor och spädbarn

7 oktober, Mére-Enfant centre, Montreal i Provinsen Quebec.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 23 deltagare med både personal och unga mödrar under sin första dag i Montreal. De unga mödrarna genomgår missbruksbehandling på centret där de också bor med sina nyfödda barn. På centret finns läkarvård, rehabilitering, barnläkare och eftervård. Med på bilden finns 6 kvinnor som arbetar på Portage Mother- Child Program i Montreal.

Canada grupp 2 center för kvinnor o tjejer med schizofreni o psykoser

8 oktober, TSTM centre, Montreal i Provinsen Quebec.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 19 deltagare med både personal och unga tjejer under sin andra dag i Montreal. De unga tjejerna bor och genomgår vård och behandling på behandlingscentret för schizofreni och psykoser som orsakats eller förvärrats på grund av alkohol- och/eller narkotikabruk. På centret finns läkarvård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 10 kvinnor som arbetar på Portage TSTM centre i Montreal.

Canada grupp 3 center missbruksbehandling tjejer

9 oktober, Lác Écho centre, Prévost i Laurentides County, i Provinsen Quebec.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 45 deltagare med både personal och unga tjejer i Prévost. De unga tjejerna bor och genomgår missbruksbehandling på centret. På centret finns vård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 7 kvinnor som arbetar på Portage Lác Écho centre i Prévost

Canada grupp 4 missbruksbehandling tjejer

10 oktober, Cassidy Lake centre i Provinsen New Brunswick.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 20 deltagare med både kvinnlig personal och unga tjejer i Cassidy Lake. De unga tjejerna bor och genomgår missbruksbehandling på centret. På centret finns vård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 6 kvinnor som arbetar på avdelningen för tjejer och 3 män som arbetar på avdelningen för killar på Portage Cassidy Lake centre i New Brunswick.

Canada grupp 5 missbruksbehandling tjejer

15 oktober, Elora centre, Elora i Wellington County i Provinsen Ontario.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 8 deltagare med personal på Elora centre, de arbetar med tjejer som bor och genomgår missbruksbehandling på centret. På centret finns vård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 7 kvinnor som arbetar på Portage Elora centre i Ontario

Projektledare Britt Fredenman

KSAN nominerades till Jämställdhetspriset 2020

Vår organisation KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor har nominerats till Jämställdhetspriset 2020 och vi är i gott sällskap av myndigheter, fackförbund, försäkringsbolag och kommuner. I år har 61 bidrag skickats. Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som delas ut varje år till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämlikt samhälle. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens som äger rum den 5-6 februari 2020 i Jönköping.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman presenterar KSAN och BellaNet International i Kanada 6-17 oktober 2019

Resan kommer att innehålla besök på Portage centers i Montreal, Prévost, New Brunswick, Toronto, Ontario, Elora m.fl.

På inbjudan av NGO Portage i Kanada föreläser och utbildar Britt Fredenman i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete inom ramen för KSANs utbildningskoncept BellaNet.

Projektledare Britt Fredenman

ECCN vill stärka drogförebyggare i sina yrkesroller

Europeiska Centrumet för kontroll av Narkotika och Narkotikamissbruk, ECNN, vill effektivisera narkotikaprevention i Europa och gick ut med en ny handbok European Prevention Curriculum igår.

Handboken skapades i syfte att lyfta effektiva och evidensbaserade förebyggande metoder som används av missbruksförebyggare i europeiska skolor och kommuner. Ingripande insatser för att stoppa narkotikamissbruk ska få stöd även genom standardiserad utbildningskurs och handboken ska stärka de som påverkar utvecklingen av missbruksförebyggande arbete och deras expertis, skriver ECCN på sin hemsida.

Under den här veckan samordnar ECCN första utbildningskursen "Training for trainers" i Lissabon. Efter två tillfälle med 3-dagars kurser och en examen får första deltagare titeln "European Master Trainers" och kan genomföra liknande "kaskad"-kurser i sina hemländer på respektive språk.

Läs mer om New EMCDDA manual and training courses for professionalising drug prevention

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s projektresa till Ryssland med fokus på missbrukande kvinnor

Årets andra Rysslandsresa gick till Pskov, St.Petersburg och Syktyvkar för att hålla föreläsningar i KSAN:s sakfrågor inom ett EU -projekt, i samarbete med St Petersburgs Drug Prevention centre, med fokus på förebyggande arbete och missbrukande kvinnors problematik. Under veckans tid i början på september föreläste och introducerade KSAN genderspecifik drogprevention i nordeuropeiska delen av Ryssland.

Publiken bestod av representanter från EU-kommissionen och hälsoministerierna samt ansvariga för folkhälsa från flera av Rysslands regioner.

Tillsammans med Britt Fredenman, projektsamordnare för BellaNet international besökte KSAN:s modiga kollegor delrepubliken Komi i norra Ryssland där de har genomfört två mycket uppskattade heldagsseminarier. Först var besöket till Syktyvkar, huvustaden i Komirepubliken som är bland de ekonomiskt starkare regionerna i norra Ryssland.
Från moderna förebyggande metoder inom KSAN:s stora spann med informativa insatser om senaste forskningsresultat, projektsamarbete och kontakter med beslutsfattare och myndigheter till utbildning och förstärkning av kontakter i branchen. Allt detta på en 6-timmarslång föreläsning med kvinnohälsa i fokus under en dag påverkade publiken väldigt positivt. BellaNet-utbildningen var en annan överraskning för de som förväntade sig en stel och konservativ föreläsning.
Syktyvkar är huvustaden i Komirepubliken som är bland de ekonomiskt starkare regionerna i norra Ryssland.

Meeting i Syktyvkar Komi republiken 2019

En mycket intresserad grupp i Syktyvkar efter en 6-timmars interaktiv föreläsning om KSAN:s moderna metoder inom primärpevention.

"Vår resa började nära Uralbergen och avslutades i Pskov nära gränsen till Lettland, innan vi anlände till St Petersburg för att sedan flyga hem," berättar kanslichef Leena Haraké.

"I Pskov oblast har vi genomfört ytterligare ett tvådagars seminarium för en mycket intresserad deltagargrupp", sammanfattar Leena. "Den omedelbara effekten blev att de lokala och regionala deltagare ville starta regelbundna träffar för samarbete".

Bilden fr Pskov 2019

Efter ett genomfört Bella-seminarium i Pskov

Projektledare Britt Fredenman

Login