News

Majoritet av riksdagspartierna vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol

"En majoritet av riksdagspartierna vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol visar en rundringning som Ekot har gjort. Och moderaterna hoppas på en gemensam alliansmotion när riksdagen öppnar i höst, säger riksdagsledamoten Lars Hjälmered."

Lyssna på Ekot på en minut här.

KSAN har tidigare uttalat sig i frågan och menat och menar fortfarande att gårdsförsäljning skulle innebära att ett stort antal försäljningsställen för detaljhandel med alkoholdrycker kommer till, vilket skulle leda till att detaljhandelsmonopolet i praktiken blir avskaffat. Därför bör förslag om gårdsförsäljning, liksom andra förslag om tillverkares rätt till detaljhandel med alkoholdrycker, på landsbygden eller i städerna, avvisas av hänsyn till folkhälsan.

Projektledare Britt Fredenman

USA: "Opioiddöden ingen nationell kris"

"USA:s hälsominister Tom Price säger att president Donald Trump inte har några omedelbara planer att förklara den pågående opioiddöden som en nationell folkhälsokris."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

USA: Överdos vanligaste dödsorsaken hos personer under 50 år

"Allt fler amerikaner är beroende av heroin, smärtstillande tabletter och andra, starkare preparat med stor dödlighet."

"Vita husets särskilda kommission har föreslagit att ett nationallet katastroftillstånd utlyses för att hantera krisen."

"I USA har bruket av opioider ökat med 900 % på 20 år. Det handlar om receptförskrivna smärtstillande preparat, heroin och andra, ofta mycket starkare substanser, som fentanyl. Överdoser utgör nu den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år, och antalet dödsfall påverkar medellivslängden. Idag beräknas två miljoner amerikaner vara beroende av opioider."

"Utvecklingen har sina rötter i en kraftig ökning av förskrivning av smärtstillande läkemedel under 1990-talet. Det var en tid då läkarekåren uppmuntrades att se till att pationerna inte led - av sjukhus och myndigheter, men framförallt av läkemedelsbolagen som i hög grad försäkrade att medicinernavar ofarliga."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN producerar ny podd under PRIDE-veckan

I samband med PRIDE-veckan producerar KSAN en podd i samarbete med IOGT-NTO. Syftet är att lyfta kopplingen alkohol och HBTQ-personers situation då HBTQ-personer tenderar att hamna i riskbruk av alkohol i större utsträckning än andra grupper. Socialstyrelsens analys visar att riskbruk och beroende är vanligt bland kvinnor i samkönade äktenskap. Förekomsten av framförallt alkohol bland unga kvinnor i 30-årsåldern var t.ex. upp till sex gånger högre än bland övriga gifta kvinnor i samma ålder.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till MUCFs samtal på Kulturhuset, PRIDE

KSAN deltog på MUCFs samtal i Kulturhuset om "Vad som stärker unga hbtq-personer? - ett samtal om det som är bra". Ett möte i skolan som sker en gång i veckan i trygga, separatistiska rum för hbtq-personer kan vara ett sätt att orka med resten av skolveckan. Ett annat sätt kan vara att följa utvalda instagramkonton som stärker ens identitet, ett annat kan vara att tänka mer inkluderat när en använder språket i undervisningen eller med varandra.

Ladda ner MUCFs skrift "Stödjande och stärkande" här.
Filmen "Ung och hbtq: Så blev jag stärkt!" ser du här.

pride bok

Illustration från MUCFs skrift "Stödjande och stärkande".

Projektledare Britt Fredenman

Senaste nytt från CAN om ungas alkoholkonsumtion

"De två senaste åren har ca 25 procent av eleverna i gymnasiet och 8 procent av niorna svarat att de intensivkonsumerat alkohol åtminstone någon gång under senaste månaden.
Med intensivkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle 25 cl sprit eller motsvarande mängd alkohol."
Källa: CAN 2017.

Projektledare Britt Fredenman

Alkoholindustrin riktar sig till unga kvinnor genom "ölyoga"

Se nyhetsinslaget från BBC News här.

Projektledare Britt Fredenman

Socialdepartementets svar på KSANs krav

Svar från socialdepartementet på KSANs krav på fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten:

"Tack för ditt brev med värdefulla synpunkter till regeringen i en angelägen fråga. Den politiska staben har också tagit del av brevet.

Om en sexuell kränkning sker inom idrotten ska detta polisanmälas (och/eller orosanmälan ska lämnas till socialnämnden). Idrotten särskilda bestraffningsregler ska inte användas, det är knappast aktuellt för idrotten att döma ut tillrättavisning, avstängning eller böter. Istället ska den grundläggande föreningsrättens bestämmelser om uteslutning användas och här gäller inga preskriptionstider. Varje förening är dessutom alltid fri att ta bort en olämplig ledare från verksamheten.

Vänliga hälsningar

Lena Bergström Wiegurd
Departementssekreterare/Brevhandläggare på Socialdepartementet"

Projektledare Britt Fredenman

World Drug Report 2017: 29.5 million people globally suffer from drug use disorders, opioids the most harmful

"In 2015 about a quarter of a billion people used drugs. Of these, around 29.5 million people - or 0.6 per cent of the global adult population - were engaged in problematic use and suffered from drug use disorders, including dependence. Opioids were the most harmful drug type and accounted for 70 per cent of the negative health impact associated with drug use disorders worldwide, according to the latest World Drug Report, released today by UNODC."

UNODC/United Nations Office on Drugs and Crime
World Drug Report 2017.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN skickar påminnelse till statsråd om krav på fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som ratificerades av Sveriges regering för drygt 20 år sedan, ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Varje människa under 18 år räknas som barn så det gäller också dem vi vanligtvis benämner som ungdomar. Idrottsrörelsen har enhälligt bestämt att svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionens principer. Dessutom har regeringen beslutat att all idrottsverksamhet som får statligt stöd ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv.

Det finns även en allmän övertygelse om att idrott anses vara en effektiv skyddsfaktor som hindrar ungdomar från att hamna snett i livet. Denna övertygelse utsätter tyvärr många tjejer i oönskade situationer som kan få långtgående konsekvenser för deras kroppar och själar och ofta leda till att tjejer slutar med sin idrott.

Sexuella trakasserier och övergrepp förekommer inom idrotten och är en viktig fråga att belysa. Det handlar om idrottens och ledarnas trovärdighet gentemot barn, ungdomar, föräldrar och samhället i övrigt. Idrottens drogförebyggande effekt sätts också i gungning när en idrottsledare serverar alkohol som förspel till en minderårig tjej på ett idrottsläger.

Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv. Gång på gång får vi ändå vittna om att ”ord står mot ord”, ”hon var med på det”, ”det var väl inte så farligt”, ”hon såg äldre ut” och tjejen blir förloraren.

Det finns ytterligare ett egendomligt system – idrotten har sin egen juridiska nämnd som hanterar internt t.ex. bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. Vem är trovärdig i en beroendeställning vuxen – barn : en ledare vars idrottskarriär ”inte får förstöras på grund av en ”incident” och ”ett litet överskridande över föreningens strikta alkoholpolicy”, eller tjejen som varit utsatt? Vad händer med hennes karriär, hälsa och liv?

Detta är en av orättvisorna som KSAN belyser i sitt samnordiska projekt ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden”.

KSAN befarar att idrottens förebyggande verkan och vägledningar inte har någon skyddande effekt när de inte följs i praktiken. Barnkonventionen gäller i Sverige sedan 1990 och Sverige har förbundit sig att tillgodose alla barns rättigheter – även tjejers.

KSAN kräver fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten! Skyndsamma förebyggande insatser behövs NU!

Leena Haraké
Kanslichef, KSAN
08 – 10 10 51, 0708 – 627 495

Projektledare Britt Fredenman

Cannabisförsäljningen ökar i Göteborg

"Försäljningen av cannabis och kokain ökar i Storgöteborg enligt polisen."

– Jag har arbetat med narkotika i tio år och därför ser jag att det är just cannabis som är den drogen som ökar mest, säger Martin Solmeus, projektsamordnare på polisens spaningssektion i Storgöteborg.

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till Almedalen 5 juli 2017

KSAN arrangerar seminariet "Fullständiga rättigheter för flickor i Norden" i Almedalen den 5:e juli 2017, kl. 11:00 - 12:00.

Plats: Kilgränd 1
Platsbeskrivning: Soberian

Larmrapporterna duggar tätt om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet. Oavsett i vilket land som trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från kränkningar?

Nedsättande tilltal som hora, bitch, utlämnanden på nätet, utfrysning, ryktesspridning, förlöjliganden, sexuella trakasserier eller fysiskt våld - allt detta kränker en tjejs värdighet och sker i korridorer men också under samtal som sker inom ramen för undervisningen. När viktiga samhällsfunktioner inte fullgör sina grundläggande uppgifter för att skydda och värna om flickors säkerhet och rättigheter innebär det otrygghet och inskränkning av flickors livsutrymme. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från brottsliga handlingar, nedsättande tilltal och sexuella trakasserier?

Medverkande:
· Maj-Inger Klingvall, Ordförande, KSAN
· Leena Haraké, Kanslichef, KSAN
· Helena Palojärvi, Direktör, Naistenkartano r.y. Finland
· Rita Nilsen, grundare, manager, Reträtten, Norge
· Sigríður Björnsdóttir, Co-founder, Blátt Afrám Island
· Nina Rung, Kriminolog, barnrättsexpert
· Nathalie Carlryd, Verksamhetschef, Sveriges Blåbandsungdom

VARMT VÄLKOMMEN!

Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat

Sökord:
Flickors rättigheter, Jämställdhet, Psykisk ohälsa, Sexuella trakasserier, Våld. Event-ID: 46934.

rubrikutklipp bild Fullständiga rättigheter flickor Norden

Projektledare Britt Fredenman

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget

"I Barns och ungas hälsa i Sverige presenteras ett urval data kring hälsoläget bland barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av SKL.

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka i samhället.

En god psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga är en viktig faktor för ett framgångsrikt samhälle och för att öka individens handlingsutrymme.

Insikten om potentialen i främjande och förebyggande insatser, liksom politikens möjlighet att påverka dessa, var anledning till att en programberedning tillsattes inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Innehållet i rapporten Barns och ungas hälsa i Sverige är en sammanställning av aktuell kunskap och har utgjort underlag för diskussioner i programberedningen.

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL."

Barns och ungas hälsa i Sverige på SKL:s webbplats

Projektledare Britt Fredenman

Unga dricker allt mer smuggelsprit

"Unga dricker allt mer så kallad oregistrerad alkohol, alltså exempelvis smuggelsprit eller hembränt. Det visar en ny undersökning. Speciellt stor är ökningen bland tjejer i årskurs nio, vilket oroar alkoholforskare."

Unga dricker allt mer smuggelsprit-Nyheterna-tv4.se

Projektledare Britt Fredenman

Login