News

KSAN har lämnat remissvar på SOU 2017:113 om Alkoholreklam i sociala medier m.m.

KSAN välkomnar initiativet till att på ett bättre sätt skydda barn och unga mot marknadsföring av alkohol via digitala medier.

KSAN har under en längre tid lyft frågan om en ytterst aggressiv marknadsföring av alkohol till unga kvinnor. M a a påminner KSAN om att Sverige har som första land 1980 undertecknat Konventionen om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, som förpliktigar Sverige som konventionsstat att vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor bl.a. från enskilda personers, organisationers eller företags sida, Artikel 2 d), e) och f).

KSAN vill därför
att all marknadsföring, co – branding med barnleksaker och sponsring av alkohol, även i sociala medier, förbjuds på samma sätt som redan gäller för tobak, samt
att Konventionen om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, beaktas.

Projektledare Britt Fredenman

Grönland: Alkoholreklam förbjuds

Accent magasin skriver: "Den 1 mars antog Grönland en ny alkohollag som förbjuder alkoholreklam, begränsar försäljningstider och kräver att alkohol avgränsas från andra varor i butiken."

"Den nya alkohollagen baseras på WHO:s rekommendationer för en effektiv alkoholpolitik, som att begränsa synlighet, tillgänglighet och marknadsföring av alkohol. Det skriver den grönländska regeringen på sin hemsida. Lagen träder i kraft 1 januari 2019. Den gäller för all alkohol med styrka över 2,25 procent och omfattar all försäljning och servering. På Grönland säljs alkohol i vanliga butiker, men från 1 januari ska alkoholhaltiga drycker vara avskärmade från övriga varor i butiken. Marknadsföring kommer inte längre att vara tillåten, även om det inte blir förbjudet att exponera varumärken. Reklamförbudet gäller även internet.

All försäljning ska ske på vardagar mellan 09:00–18:00 och lördagar 10:00–14:00. Även alkoholservering begränsas och kommer endast att vara tillåten måndag – torsdag samt söndag 12:00–24:00 och fredag – lördag 12:00 – 03:00. Ingen servering får ske på julafton och juldagen. Unga under 18 år får inte vistas på ställen där det serveras alkohol efter 20:00."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN på Skolsköterskekongressen 2018 i Stockholm

KSAN ställer ut på Skolsköterskekongressen där 1900 skolsköterskor samlas på Stockholmsmässan den 19-20 april 2018. KSAN samtalade med skolsköterskorna om verksamheten och delade ut ca 300 st "En liten bok om stora känslor", en bok som efterfrågades när den tagit slut.

Boken säljs för 50 kr via vår webbshopp och kommer tryckas på nytt så fort som möjligt.

Skolsköterskekongressen 2018.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s årsmöte den 16:e april 2018 i Stockholm

KSAN höll sitt årsmöte den 16:e april i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall inledde och hälsade alla välkomna. Årsmötesprogrammet hade fokus på flickors och unga kvinnors psykiska hälsa och situation samt kvinnor i missbruk. Årsmötet leddes av årsmötesordförande Åsa Hagelstedt. Årsmötet beviljade TRIS utträde ur KSAN, biföll medlemsansökan från Centerkvinnorna och LP-verksamhetens Ideella Riksförening. KSAN består nu av 39 medlemsorganisationer.

Kajsa Westlund, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till styrelse, ersättare, revisorer samt revisorsersättare. Maj-Inger Klingvall avtackades som ordförande efter åtta år med tal från vice ordförande Ann-Charlotte Hammar. Till ny ordförande valdes Lena Josefsson. Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Marianne Johansson och Karin Rågsjö. Till ordinarie för två år nyvlades Nina Ulvelius och Kerstin Engle som ordinarie ledamöter. Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Ana Oviedo, Catarina Göransson Malmgren och Sabrina Sandhu valdes för ett år som ordinarie ledamöter. Mildred Hedberg och Ingela Broberg omvaldes som ersättare för ett år. Eva Solberg och Ann Hedberg Balkå nyvaldes som ersättare för ett år. Till valberedning i KSAN omvaldes på ett år Kajsa Westlund, Gun-Lis Roos och Siw Warholm. Till sammankallande omvaldes Kajsa Westlund.

Till ersättare för ett år omvaldes Mildred Hedberg och Ingela Broberg. Till revisor för ett år omvaldes Christina Pettersson. Maj-Inger Klingvall nyvaldes för ett år som revisor. Till revisorsersättare för ett år nyvaldes Iris Denstedt-Stigzelius.

Kerstin Evelius, nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa kommer talade om den nya strategin för psykisk hälsa, därefter talade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om framtida utmaningar inom det sociala området från Socialstyrelsens perspektiv.

KSAN:s årsmöte avslutades med utdelningen av KSAN:s 2018 års Fjärilspris som i år gick till Lotten Sunna!

Projektledare Britt Fredenman

USA: 10 miljoner dollar till lobbygrupper och läkare som uppmuntrat användandet av smärtstillande

"De fem företagen har kontrakterat grupper och läkare knutna till dem, för att stötta industrin. Det kan ha haft betydelse för utvecklingen av den opioid-epidemi som 2016 krävde 42 000 människors liv på grund av överdoser. Det rapporterar Reuters."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Cannabis har blivit dyrt - marknaden omsätter en halv miljard per år

"Amfetamin och brunt heroin är de droger som fallit allra mest i pris över tid. Cannabis har däremot blivit dyrare och nettoomsättningen på cannabis landar på över en halv miljard kronor per år sett till de senaste fem åren. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017” som CAN presenterade den 5 mars."

Läs CAN:s rapport här.

Projektledare Britt Fredenman

"Läkemedelsverket stoppar cannabisolja"

Läkemedelsverket stoppar tre företag från att sälja hampaprodukter som innehåller ämnet cannabidiol. Enligt Läkemedelsverket är produkterna att klassas som läkemedel och försäljningen måste upphöra omedelbart, skriver Dagens Medicin.

Läs mer här.

"Läkemedelsverket förbjuder CBD-olja"

Projektledare Britt Fredenman

Starkare cannabis i Storbritannien

"En studie från Kings Collage i London visar att högpotenta cannabissorter helt har tagit över den illegala marknaden för cannabis i Storbritannien."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman föreläser hos Riksförbundet SMART

Projektledare Britt Fredenman är inbjuden som  talare till Inspirationseftermiddag på Riksförbundet SMART:s Årsmöte i Hässleholm. Årsmötet är den 8 mars, vilket också är den Internationella Kvinnodagen.

KSAN / Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel.
KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.
Föreläsningens innehåll: Genderspecifik drogprevention ur ett internationellt perspektiv, ett framgångsrikt förebyggande arbete med särskilt fokus på flickor/unga kvinnor gällande ANDT.

Projektledare Britt Fredenman

Européer dricker mest alkohol i världen

"Enligt WHO beräknas mer än var tionde europé lida av beroende eller andra problem kopplade till alkohol."

"antalet misshandelsfall i Sverige skulle öka med 30 000 per år om alkoholkonsumtionen steg med en liter per person"

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

USA: Kvinnor undviker att äta för att kompensera för alkoholens kalorier

"Berusningsdrickandet bland vuxna i USA har ökat. Med det har också följt ett ökande antal, särskilt kvinnor, som undviker att äta för att kompensera alla kalorier i alkoholen."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Irland: Förslag till alkohollag antaget

– Det är första gången i historien som vårt land introducerat folkhälsoargument i en lag som gäller alkohol. På tobaksområdet har vi redan visat att det fungerar, så låt oss göra detsamma för alkohol, säger hälsominister Somin Harris till Newstalk.com.

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Alkohol farligare för levern än forskarna tidigare trott

"Alkoholkonsumtion i ung ålder kopplas till leversjukdom senare i livet i en ny studie från Karolinska institutet.

Även de testpersoner som drack mindre än vad som anses vara en problematisk mängd alkohol uppvisade oftare leversjukdom"

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Kanslichef Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenman till London på ICAA-möte

Kanslichef Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenman från WOCAD/ Women’s Organisations Committee on Alcohol and Drug Issues befinner sig nu i Westminster,London på ICAA-möte (ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions)

Britt och Leena London feb 2018 ICAA

Login