KSAN lämnar över namninsamlingen för en global alkoholkonvention den 11 december

KSAN avslutar nu namninsamlingen med krav om en global alkoholkonvention och kommer att överlämna underskrifterna till politiskt sakkunniga David Hakula och Lina Glans på Socialdepartementet kl.10.30 den 11 december 2017.

Globalt dör nämligen 3,3 miljoner människor varje år en alkoholrelaterad död (1 person var 10:e sekund) enligt WHO 2014. Hundratusentals insjuknar i cancer. Alkoholen skapar ohälsa även för anhöriga och andra runt om kring den som dricker. Alkohol är enda orsaken till ca 25 kroniska sjukdomar och bidragande orsak till minst 200 sjukdomar enligt Folkhälsomyndigheten. Den aggressiva marknadsföringen av alkohol riktas allt mer till flickor och kvinnor.

Med tanke på vad allt vi vet idag så är det dags för att få fart i ett arbete för en global alkoholkonvention för att minska alkoholrelaterade sjukdomsbördan. Det är möjligt!

Forskare på agenda 2015-konferensen tog nyligen upp behovet av en alkoholkonvention. För att det ska hända något startade KSAN en namninsamling för stöd för en global alkoholkonvention och för halvering av alkoholkonsumtionen till år 2025. Vi kräver att Sverige återtar ledningen för folkhälsobaserad alkoholpolitik och att regeringen ska verka såväl i Europa som internationellt för en alkoholkonvention.

På EU-nivå finns ingen gällande alkoholstrategi nu och Sverige lär hamna i ett strategilöst läge vid årsskiftet innan den nya kommer någon gång under vintern 2016.

Sverige har gått i täten förut också – WHOs globala alkoholstrategi kom ju till 2010 genom 5 års påtryckningar mest från Sveriges regering. 193 WHO medlemsstater kom överens om den. Den strategin är tandlös om det saknas intresse i medlemsstaterna.

En global alkoholkonvention behöver ett konkret mål – att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025.

Det fanns ett konkret mål förut när WHO förde alkohol/hälsofrågan – 25 % minskning av alkoholkonsumtionen till år 2000. Värt att notera är att bl a alla nordiska länderna hade ställt sig bakom det målet. Tio år innan tappade man styrfarten av olika anledningar – men det finns inget som hindrar att ta vid där det stannade och jobba vidare.

Med hjälp av en global alkoholkonvention kan samma kontroll uppnås på alkoholområdet som nu finns gällande tobak. Tobakskonventionen ger utrymme för utfasning av rökning till år 2025, man tror att ca 5 % av befolkningen i Sverige röker då. Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.

Stöd vårt krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med ett konkret mål att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025! I Sverige skulle det betyda en minskning från 9,4 till 4,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under kommande 10 års period.

Projektledare Britt Fredenman