News

Mexico: Morden ökar i knarkkriget

”Den ökande efterfrågan på heroin i USA och en blodig maktkamp inom en av Mexikos starkaste knarkkarteller har gjort att landet under 2017 har fler mord än något år sedan regeringen började publicera data om brott 1997.” skriver Los Angeles Times."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Irland: skärpt alkohollag på väg

"En skärpt dryckeslag är på gång i Irland för att minska alkoholskadorna. Bland annat med åtgärder som minimipriser, stora hälsovarningar på flaskor och burkar, och restriktioner hur alkohol placeras i butikerna.

I senaste versionen av lagförslaget som har antagits i överhuset Seanad, så har regeringen fått göra både skärpningar och eftergifter. Förslaget går nu vidare till underhuset Dáil.

Bland annat ska varningar om alkoholens koppling till cancersjukdomar och andra hälsorisker finnas på en tredjedel av förpackningsytan. Och reklamskyltar för alkohol får inte placeras inom 200 meter från skolor och lekplatser. Drycker i butiker måste placeras avskärmade bakom ”en barrikad” på särskilt ställe, men det ska inte gälla i lika hög utsträckning för mindre butiker."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

God Jul och Gott Nytt År!

BellaNet önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar för ett gott samarbete under 2017 och ser fram mot nya gemensamma äventyr under nästa år.

Det nationella och internationella arbetet har under året genererat till ett fortsatt växande nätverk, med medlemmar i Sveriges alla 21 län samt i Rumänien,Brasilien,Island,Ecuador,Finland,Vitryssland,Danmark,USA, Norge, Nederländerna,Portugal, Lettland, Litauen,Kanada, Ryssland och Uganda.

Det framgångsrika året har bjudit på många nationella och internationella samarbeten, föreläsningar och projektmöten.

KSAN utvaldes till Vinnare av European Business Awards 2017.

KSAN nominerades även till Guldhjulet 2017.

Antalet Inspirationsdagar i Sverige har varit många under det gångna året, ni är fortsatt
välkomna att beställa Inspirationsdagar för 2018.

Projektledare Britt Fredenman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

christmas 2960048 960 720

Ytterligare sex ämnen narkotikaklassas

Från och med den 12:e december klassificerades ytterligare sex ämnen som narkotika (och åtta ämnen som hälsofarlig vara).

"På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen, som tidigare har varit klassade som hälsofarliga varor, regleras som narkotika från och med den 12 december 2017(SFS 2017:951):

Cyklopropylfentanyl, 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), tetrahydrofuranfentanyl (THF-F) och metoxiacetylfentanyl som alla tillhör gruppen syntetiska opioider.
Även två ämnen som sedan tidigare inte är klassade regleras som narkotika:

ALD-52 och ETH-LAD som tillhör gruppen hallucinogena substanser.
Från och med den 12 december krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Samtidigt regleras följande ämnen som hälsofarlig vara (SFS 2017:952):

U-48800, bensoylfentanyl, tetrametylcyklopropanfentanyl och 3-fenylpropanoylfentanyl som tillhör gruppen syntetiska opioider.
4-AcO-MET som tillhör gruppen tryptaminer.
4F-alfa-PiHP och 4-fluor-N-etylpentedron (4F-NEP) som tillhör gruppen syntetiska katinoner.
6-EAPB som tillhör gruppen arylalkylaminer
Från och med den 12 december krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor)."

Folkhälsomyndigheten.

Projektledare Britt Fredenman

Norge: "Slutt på straff for rusmisbrukere"

"Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse."

Läs mer

Projektledare Britt Fredenman

Idag lämnar KSAN över namninsamlingen för en global alkoholkonvention till Socialdepartementet

KSAN avslutar nu namninsamlingen med krav om en global alkoholkonvention och överlämnar idag underskrifterna till politiskt sakkunniga David Hakula och Lina Glans på Socialdepartementet (kl.10.30 den 11 december 2017).

Globalt dör nämligen 3,3 miljoner människor varje år en alkoholrelaterad död (1 person var 10:e sekund) enligt WHO 2014. Hundratusentals insjuknar i cancer. Alkoholen skapar ohälsa även för anhöriga och andra runt om kring den som dricker. Alkohol är enda orsaken till ca 25 kroniska sjukdomar och bidragande orsak till minst 200 sjukdomar enligt Folkhälsomyndigheten. Den aggressiva marknadsföringen av alkohol riktas allt mer till flickor och kvinnor.

Med tanke på vad allt vi vet idag så är det dags för att få fart i ett arbete för en global alkoholkonvention för att minska alkoholrelaterade sjukdomsbördan. Det är möjligt!

Forskare på agenda 2015-konferensen tog nyligen upp behovet av en alkoholkonvention. För att det ska hända något startade KSAN en namninsamling för stöd för en global alkoholkonvention och för halvering av alkoholkonsumtionen till år 2025. Vi kräver att Sverige återtar ledningen för folkhälsobaserad alkoholpolitik och att regeringen ska verka såväl i Europa som internationellt för en alkoholkonvention.

På EU-nivå finns ingen gällande alkoholstrategi nu och Sverige lär hamna i ett strategilöst läge vid årsskiftet innan den nya kommer någon gång under vintern 2016.

Sverige har gått i täten förut också – WHOs globala alkoholstrategi kom ju till 2010 genom 5 års påtryckningar mest från Sveriges regering. 193 WHO medlemsstater kom överens om den. Den strategin är tandlös om det saknas intresse i medlemsstaterna.

En global alkoholkonvention behöver ett konkret mål – att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025.

Det fanns ett konkret mål förut när WHO förde alkohol/hälsofrågan – 25 % minskning av alkoholkonsumtionen till år 2000. Värt att notera är att bl a alla nordiska länderna hade ställt sig bakom det målet. Tio år innan tappade man styrfarten av olika anledningar – men det finns inget som hindrar att ta vid där det stannade och jobba vidare.

Med hjälp av en global alkoholkonvention kan samma kontroll uppnås på alkoholområdet som nu finns gällande tobak. Tobakskonventionen ger utrymme för utfasning av rökning till år 2025, man tror att ca 5 % av befolkningen i Sverige röker då. Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.

Stöd vårt krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med ett konkret mål att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025! I Sverige skulle det betyda en minskning från 9,4 till 4,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under kommande 10 års period.

LeenaHarakélämnarövernamninsaml

kajsamedflera

Flera representanter från KSANs samarbetspartners och medlemsorganisationer närvarande vid
överlämningen av namnunderskrifter till Socialdepartementet.

Leena Haraké, kanslichef KSAN
Ida Stigzelius, informatör KSAN
Gabriel Romanus, Alkoholpolitiskt Forum
Gun-Lis Roos, MHF
Sabrina Sandhu, MHF
Anders Karlsson, IOGT-NTO
Per-Olof Svensson, Blå Bandet
Jan Stenefors, JUNIS
Kajsa Westerlund, Svenska Barnmorskeförbundet

Projektledare Britt Fredenman

KSAN hos NIKK, Oslo, Norge 29 & 30 nov 2017

Under två dagar i Oslo, Norge har vi presenterat vårt samnordiska projekt, Fullständiga rättigheter för flickor i Norden, som beviljats medel från NIKK, Nordiska Ministerrådet, Nordisk jämställdhet. Vi träffade övriga projekt i Norden som beviljats medel och nya kontakter och nätverk knöts.

KSAN:s samnordiska projekt Fullständiga rättigheter för flickor i Norden, representerades och presenterades av:
Britt Fredenman, Projektledare BellaNet International, KSAN, Sverige.
Helena Palojärvi, Direktör, Naistenkartano r.y. Finland.

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden:
Med stor oro har Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, Sverige med sina samarbetsparter i Naistenkartano,Finland, Retretten,Norge och Blatt Afram,Island följt det hårdnande och respektlösa samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet duggar tätt. Oavsett i vilket land som sexuella trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Ambitionerna med detta projekt är att ta fram kunskapsunderlag och bilda opinion i de nordiska länderna för flickors rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och långsiktig hållbar hälsa. Syftet med opinionsbildningen är att synliggöra orättvisor ur ett nordiskt perspektiv, lyfta flickors livsvillkor till den politiska agendan och kräva en ansvarsfull politik och policy. Projektet ska även utbilda nyckelpersoner som har i uppgift att verkställa dessa policys, liksom personer som är verksamma i organisationer som riktar sig till unga kvinnor.

Projektet sprids och utvecklas vidare i NordANs kvinnosektion som samordnas och modereras av KSAN.

Gruppbild NIKK Norge nov 2017

Projektledare Britt Fredenman

KSAN lämnar över namninsamlingen för en global alkoholkonvention den 11 december

KSAN avslutar nu namninsamlingen med krav om en global alkoholkonvention och kommer att överlämna underskrifterna till politiskt sakkunniga David Hakula och Lina Glans på Socialdepartementet kl.10.30 den 11 december 2017.

Globalt dör nämligen 3,3 miljoner människor varje år en alkoholrelaterad död (1 person var 10:e sekund) enligt WHO 2014. Hundratusentals insjuknar i cancer. Alkoholen skapar ohälsa även för anhöriga och andra runt om kring den som dricker. Alkohol är enda orsaken till ca 25 kroniska sjukdomar och bidragande orsak till minst 200 sjukdomar enligt Folkhälsomyndigheten. Den aggressiva marknadsföringen av alkohol riktas allt mer till flickor och kvinnor.

Med tanke på vad allt vi vet idag så är det dags för att få fart i ett arbete för en global alkoholkonvention för att minska alkoholrelaterade sjukdomsbördan. Det är möjligt!

Forskare på agenda 2015-konferensen tog nyligen upp behovet av en alkoholkonvention. För att det ska hända något startade KSAN en namninsamling för stöd för en global alkoholkonvention och för halvering av alkoholkonsumtionen till år 2025. Vi kräver att Sverige återtar ledningen för folkhälsobaserad alkoholpolitik och att regeringen ska verka såväl i Europa som internationellt för en alkoholkonvention.

På EU-nivå finns ingen gällande alkoholstrategi nu och Sverige lär hamna i ett strategilöst läge vid årsskiftet innan den nya kommer någon gång under vintern 2016.

Sverige har gått i täten förut också – WHOs globala alkoholstrategi kom ju till 2010 genom 5 års påtryckningar mest från Sveriges regering. 193 WHO medlemsstater kom överens om den. Den strategin är tandlös om det saknas intresse i medlemsstaterna.

En global alkoholkonvention behöver ett konkret mål – att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025.

Det fanns ett konkret mål förut när WHO förde alkohol/hälsofrågan – 25 % minskning av alkoholkonsumtionen till år 2000. Värt att notera är att bl a alla nordiska länderna hade ställt sig bakom det målet. Tio år innan tappade man styrfarten av olika anledningar – men det finns inget som hindrar att ta vid där det stannade och jobba vidare.

Med hjälp av en global alkoholkonvention kan samma kontroll uppnås på alkoholområdet som nu finns gällande tobak. Tobakskonventionen ger utrymme för utfasning av rökning till år 2025, man tror att ca 5 % av befolkningen i Sverige röker då. Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.

Stöd vårt krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med ett konkret mål att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025! I Sverige skulle det betyda en minskning från 9,4 till 4,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under kommande 10 års period.

Projektledare Britt Fredenman

Kanada först i världen med varningsetiketter på alkohol

Den här månaden kommer Yukoner, Kanada, att märka alkoholflaskor med varningsetiketter för att öka medvetenheten om alkoholens hälsorisker, kopplingen mellan alkoholanvändning och ökad risk för cancer. (Sprit som säljs hos Whitehorse Liquor Store.) Etiketterna är en del av den andra fasen av Northern Territories Alcohol Study som leds av forskare från Public Health Ontario och Canadian Institute for Substance Use Research vid University of Victoria. Studien utvärderar attityder, åsikter och beteenden i samband med alkoholanvändning samt effekten av varningsetiketter. En kampanj i sociala medier kommer att lanseras under de kommande veckorna och en uppföljningsundersökning kommer att genomföras under våren. Studien kompletterar både Yukons regerings ansträngningar att minska alkoholrelaterade skador och Yukon Mental Wellness Strategy. Studien finansieras av Health Canada.

"UPDATE: Canada’s Yukon to have world’s first alcohol cancer warning labels"

Government of Yukon

Bild varning text alkohol kanada

Projektledare Britt Fredenman

BellaNet/ KSAN till St. Petersburgs Drug Prevention Centre

Den 20-22 november anordnades en 3-dagars utbildningskonferens med fokus på kvinnor, på inbjudan av St Petersburgs Drug Prevention Centre. KSAN är samarbetspart i deras projekt som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Från KSAN deltog Kanslichef Leena Harake med föreläsning om drogprevention och stöd för missbrukande kvinnor i rehabilitering. Projektledare för KSANs BellaNet International Britt Fredenman introducerade genderspecifik drogprevention/ tjejgruppsarbete.Resultat:Denna utbildningsgrupp, från 5 regioner i Ryssland, kommer under det närmaste året att nå ca 500 flickor/unga kvinnor med genderspecifik drogprevention/tjejgrupper!

Gruppbild St Petersburg nov 2017

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till Förebygg Nu i Göteborg 15-16 november

"Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 17 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete." KSAN är samarbetspartner, utställare och föreläsare. Vi kommer att informera om KSANs verksamhet samt hålla en föreläsning om Kvinnors alkoholvanor - framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet. Kom gärna förbi och säg hej till oss i montern på Folkets Hus i Göteborg!

forebygg.nu.2017

Projektledare Britt Fredenman

 

Nu öppnar KSAN:s nya webbplats MammaNet

Nu öppnar KSANs nya webbplats MammaNet!

Kl.13.00 idag öppnar KSAN MammaNet.se, en webbplats som avser att stärka, stimulera och vidareutveckla tidiga stödinsatser i föräldraskapet utan pekpinnar. MammaNet är till för att stödja kvinnor att bli mer kapabla som föräldrar samt förstå och ta till vara på både sina rättigheter och skyldigheter. Med rätt stöd i god tid finns alltid möjlighet att vara en bra mamma. MammaNet har byggts upp med projektstöd från Kronprinsessan Margarethas Minnesfond.

Att satsa på en mamma är att satsa på barnens hälsa och framtid. En enskild mamma kan knappast ändra på det som Socialstyrelsen, socialtjänsten och fackförbunden står handfallna inför idag, nämligen att samhället är också en dålig förälder.

Pilotverksamheten “Flera mammor — ett placerat barn” som nu tillgängliggörs i MammaNet, har bedrivits i en pågående verklighet där barn blir sjuka, mammors missbruk får ödesdigra konsekvenser, socialtjänsten krisar och familjehemmen kämpar för att upprätthålla en fungerande vardag, inte sällan för överlevnad för ett litet barn.

KSAN har sedan 1943 fokuserat på kvinnors situation, inte minst som mödrar. Det finns all anledning till omfattande utvecklingsarbete idag när det gäller förstärkt föräldrastöd även för familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. Förebyggande och tidiga insatser efterfrågas                                                                                                                 — därav MammaNet.se.

mammanet

Projektledare Britt Fredenman

Tjejers hälsa i fokus! Kunskapsseminarium 8 november

Tillsammans med Söderhamns kommun, SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika), NBV Gävleborg och Länsstyrelsen anordnar KSAN ett kunskapsseminarium i Söderhamn där kanslichef Leena Haraké föreläser och moderar.

tjejershalsaifokus bild

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till Tollare Folkhögskola 7 november

Idag presenterar KSAN sin verksamhet för CANs studiebesökare från Uganda på Tollare Folkhögskola i Stockholm.

tollarebild

Projektledare Britt Fredenman

Login