News

BellaNet Iceland, the second group 2018

BellaNet International continues to grow!

We welcome new members of BellaNet Iceland through cooperation with the Icelandic organization Blátt áfram.

Read more about Blátt áfram

Island grupp 2 2018

Project Manager Britt Fredenman

Viktigt med lokalt förebyggande arbete

”Lokalt förebyggande arbete är nödvändigt”

"Lokalt förebyggande arbete mot alkohol och narkotika är ett nödvändigt komplement till en aktiv politik. Det säger forskaren Johanna Gripenberg."

Läs artikel i Accent

Projektledare Britt Fredenman

WHO:s rapport om alkohol och hälsa 2018

Konsumtionen av alkohol runtom i världens resulterade i 3 miljoner dödsfall år 2016 vilket motsvarar 5,3 % av alla världens dödsfall. Alkoholrelaterade dödligheten är högre än den av tuberkulos, HIV/AIDS och diabetes.

Läs Världshälsoorganisationens rapport om alkohol och hälsa 2018 här.

Projektledare Britt Fredenman

BellaNet Iceland 2018

BellaNet International continues to grow! We welcome new members of BellaNet Iceland through cooperation with the Icelandic organization Blátt áfram.

Read more about Blátt áfram

BellaNet group Iceland 2018

Project Manager Britt Fredenman

KSAN medverkar på NordAN-konferensen 5-6 oktober

I år anordnas NordANs konferens i Stockholm vid Ersta konferens på södermalm den 5-6 oktober 2018. NordAN arbetar för en minskad drog- och alkoholkonsumtion och har idag 90 organisationer i de nordiska och baltiska länderna. KSAN var med och grundade NordANs kvinnosektion. Kanslichef Leena Haraké deltar i panelen på fredagen kl.13.00.

Mer om konferensen

Konferensens program

Anmäl dig här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till Skolkuratorsdagarna i Gävle 8-9 oktober

Den 8-9 oktober är det dags för Skolkuratorsdagarna i Gävle och KSAN kommer att vara utställare och träffa skolkuratorer för att informera om vårt metodmaterial samt våra utbildningar för tjejgruppsledare m.m.

Läs mer om Skolkuratorsdagarna här.

Projektledare Britt Fredenman

USA: Livs- och läkemedelsmyndigheten FDA hotar att förbjuda vissa e-cigaretter

"Efter kraftig ökning i USA av e-cigaretter bland tonåringar, så överväger amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA att dra tillbaka vissa smaksatta elektroniska cigarettmärken."

Artikel i DRUGNEWS.

Artikel i Bloomberg.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN skriver till partiledarna för att få fram en global alkoholkonvention

Ett öppet brev till Partiledarna

KSAN vill gärna veta vad Du och Ditt parti gör för att få fram en global alkoholkonvention?

KSAN har överlämnat en namninsamling till Socialdepartementet den 11 december 2017 med ett krav på en global alkoholkonvention och påmint det ansvariga statsrådet om detta den 29 juni 2018 i en skrivelse Sveriges regering - dags för en global alkoholkonvention!

När KSAN inledde namninsamlingen i november 2015 konstaterades det att alkohol utgör ett globalt utvecklingshinder. Alkohol:

Dödar 3,3 miljoner människor globalt varje år (WHO)
Är cancerframkallande
Förorsakar ca 25 kroniska sjukdomar
Är bidragande orsak till minst 200 sjukdomar (Folkhälsomyndigheten)
Skadar 3-400 000 barn som växer upp i alkoholmiljö
Marknadsförs aggressivt till miljardbelopp, riktas allt mer till flickor och kvinnor
Bidrar till ökad risk för att aggressivt beteende övergår till våld
Förorsakar samhällskostnader upp till 45 miljarder kronor i Sverige årligen (CAN)

De allra senaste nyheterna om alkoholens skadeeffekter kom förra veckan. Med utgångspunkt i ca 1.300 vetenskapliga studier har forskare vid bland annat University of Washington i USA och King’s College London analyserat alkoholkonsumtionen och dess effekter på hälsan mellan 1990 och 2016 i 195 länder. ”Det finns ett starkt stöd för de riktlinjer som slår fast att det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion”, skriver Robyn Burton vid King’s College London i en kommentar.

Med tanke på vad allt vi vet idag så är det dags för att få fart i ett arbete för en global alkoholkonvention för att minska alkoholrelaterade sjukdomsbördan. Det är möjligt!

KSAN kräver att Sverige återtar ledningen för folkhälsobaserad alkoholpolitik och att regeringen ska verka såväl i Europa som internationellt för en alkoholkonvention. Industrin har inte plats i folkhälsostrategier och marknadsföringen och reklam, inte minst till barn och unga, måste förhindras.

Sverige har gått i täten förut också – WHOs globala alkoholstrategi kom ju till 2010 genom 5 års påtryckningar mest från Sveriges regering. 193 WHO medlemsstater kom överens om den. Den strategin är tandlös om det saknas intresse i medlemsstaterna. En global alkoholkonvention behöver ett konkret mål – att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025.

Det fanns ett konkret mål förut när WHO förde alkohol/hälsofrågan – 25 % minskning av alkoholkonsumtionen till år 2000. Värt att notera är att bl a alla nordiska länderna hade ställt sig bakom det målet. Tio år innan tappade man styrfarten av olika anledningar – men det finns inget som hindrar att ta vid där det stannade och jobba vidare.

Med hjälp av en global alkoholkonvention kan samma kontroll uppnås på alkoholområdet som nu finns gällande tobak. Tobakskonventionen ger utrymme för utfasning av rökning till år 2025, man tror att ca 5 % av befolkningen i Sverige röker då. Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.

KSAN ställer krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med ett konkret mål att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025! I Sverige skulle det betyda en minskning från 9,4 till 4,7 liter alkohol/person över 15 års ålder, under kommande 10 års period.

KSAN vill gärna veta vad du och ditt parti gör för att få fram en global hälsokonvention i alkoholfrågan?

Projektledare Britt Fredenman

Fråga till medlemmar på BellaNet

Kära medlem på BellaNet!
KSAN planerar fördjupningsdagar inom ramen för BellaNet.För bästa innehåll under dessa fortbildnings/fördjupningsdagar vill vi fråga vad du och dina kollegor behöver i frågan:

Hur stärka flickor/unga kvinnors psykiska hälsa?

Vi ställer denna frågan med tanke på de larmrapporter som under flera år belyst ökad psykisk ohälsa bland flickor.

Sänd ditt svar till mig via mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tack för din medverkan!

Projektledare Britt Fredenman

"En liten bok om stora känslor" Åter i vår webshop!

Nu finns åter "En liten bok om stora känslor" att beställa i vår webshop!

Sedan år 2000 har läkare skrivit ut cirka 110 % mer lugnande och cirka 300 % mer antidepressiva läkemedel till flickor mellan 15-19 år jämfört med åren innan. Det finns ingen anledning att tro att så många fler av oss bär på psykiska problem som behöver medicineras.

"En liten bok om stora känslor" vill hjälpa dig att hitta ord för dina olika känslor. När du förstår dina känslor kommer du också att förstå dig själv och din omvärld lite bättre. Den som har det svårt mår bättre av att lära sig att bita ifrån hellre än att bita ihop! Att förändra sin situation är viktigare än att dämpa och döva. Boken är skriven av: RFHL/KSAN/FSUM.

Webshop: En liten bok om stora känslor

en liten bok om stora kanslor ksan 2073205716

Projektledare Britt Fredenman

Sommaren var svår

Sommaren var svår...
Flera utsatta kvinnor har inte fått hjälp i sommar – därför att vården rustat ner eller avdelningar stängts på grund av semester. I ett fall ledde det till att en kvinna avled. Flera nödrop kom till kvinnonätverket KSAN, skriver Leena Haraké.

Den varma sommaren har inte varit bara sol och bad. Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) har nåtts av flera nödrop under sommaren på grund av bristande stöd, skydd och insatser för flickor och kvinnor i missbruk, våldsutsatthet och med psykisk ohälsa.

Det hände att kommunens socialtjänst erbjöd placering på ett vandrarhem för en kvinna med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och behov av skydd och som knappt hade överlevt en vansinnesmisshandel utfört av en närstående.

Hon vågade inte gå dit och lämnades vind för våg och ”fick skylla sig själv”.

Så står det inte i lagen. Socialtjänstlagen reglerar faktiskt att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Placering av en våldsutsatt kvinna med stort skyddsbehov på ett vandrarhem är inte på något sätt rättssäker, jämlik eller jämställd åtgärd.

Den enskildes delaktighet, självbestämmande, integritet och rättssäkerhet är grundpelare i socialtjänstlagen. Dessa principer ligger till grund för den människosyn som alltjämt ska gälla inom socialtjänsten och lämnar ingen plats åt självförvållandeprincipen.

Där någonstans försvinner respekten för människors självbestämmanderätt och integritet...

Nödropen fortsätter.
Hur många har lämnats därhän av hälso- och sjukvården denna sommar? Unga självmordsbenägna kvinnor blev utskrivna på en fredag till ingenting, därför att avdelningen stängdes för semester. Detta släckte ett liv.
Vad kallas detta? Vårdskada? Nej, brist på vård, kanske t o m vållande till annans död.

Med vetskap om att en tredjedel av alla som tar sitt liv har en aktuell kontakt med den psykiatriska hälso- och sjukvården, men betydligt fler har haft kontakt med annan hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att alla delar av hälso- och sjukvården har kompetens för att upptäcka självmordsbenägenhet.

En kvinna som redan är upptäckt och inlagd för självmordsrisk blir inte frisk bara för att avdelningen blir semesterstängd.

Socialstyrelsen skriver i sina råd att i vården av en patient med suicidrisk är det viktigt att det finns en hög kontinuitet. För att undvika brister i kontinuiteten är det viktigt att vårdkedjan bevaras så intakt som möjligt genom att ordinarie behandlare finns kvar. Det kan göras genom att man hänvisar till en kompletterande vårdinstans, inte bort från den som redan finns!

Semesterstängning av en avdelning och utskrivning i tomma intet följer inte den befintliga kunskapen om suicidprevention. Vård som inte kan anstå tar inte semester!

KSAN oroas av denna inhumana verklighet av nedrustad vård och stöd för flickor och kvinnor i behov av samhällets stöd och skydd. Den starkaste rätten alla har är rätten till liv. Låt det gälla även flickor och kvinnor!

av
LEENA HARAKÉ – kanslichef, KSAN

Krönikan i Drugnews.

Projektledare Britt Fredenman

USA: 72 000 döda i överdoser 2017

"Bleak New Estimates in Drug Epidemic: A Record 72,000 Overdose Deaths in 2017
Fentanyl is a big culprit, but there are also encouraging signs from states that have prioritized public health campaigns and addiction treatment.

Drug overdoses killed about 72,000 Americans last year, a record number that reflects a rise of around 10 percent, according to new preliminary estimates from the Centers for Disease Control. The death toll is higher than the peak yearly death totals from H.I.V., car crashes or gun deaths.
Analysts pointed to two major reasons for the increase: A growing number of Americans are using opioids, and drugs are becoming more deadly. It is the second factor that most likely explains the bulk of the increased number of overdoses last year.

The picture is not equally bleak everywhere. In parts of New England, where a more dangerous drug supply arrived early, the number of overdoses has begun to fall. That was the case in Massachusetts, Vermont and Rhode Island; each state has had major public health campaigns and has increased addiction treatment. Preliminary 2018 numbers from Massachusetts suggest that the death rate there may be continuing to fall."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

KSANs verksamhet

KSANs verksamhet är mycket omfattande - från vaggan till graven - vi vänder oss till flickor, tjejer och kvinnor i alla åldrar.

KSAN arbetar med frågor kring alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv.

KSAN arbetar framför allt med förebyggande verksamhet bestående av:

Informationsmaterial/Kampanjer
Konferenser/Seminarier
Projekt
Deltar i arbetsgrupper och i referensgrupper samt följer aktuell forskning.
Producerar och utvecklar material och utbildningar för att stärka flickors/unga kvinnors självförtroende.
Följer aktivt utvecklingen när det gäller vårdmöjligheter för flickor/kvinnor med missbruksproblem.
Samarbetar med myndigheter och andra organisationer.
Samarbetar inom Norden, inom EU och internationellt med dessa frågor, bl.a. genom EWL (European Women's Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt alkohol – och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.

Se mer här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN i Almedalen 3-4 juli 2018

KSAN arrangerar tre seminarier i Almedalen i år med informatör Ida Stigzelius som moderator:

3 juli kl.11.00-11.50
En global alkoholkonvention nu! med alkoholpolitisk debattör, liberal före detta riksdagsledamot Gabriel Romanus, Förbundsordförande för IOGT-NTOs Juniorförbund Mona Örjes och vice förbundsordförande för SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika) samt SIMONs kvinnokommitté, Ingela Broberg. i Soberian (Kilgränd 1).

4 juli kl. 08.00-08.50
”Utan skyddsnät – hur länge då?” med Lotten Sunna – initiativtagare till uppropet #Utanskyddsnät och medgrundare av Feministiskt Initiativ och Eva Solberg – Ledamot moderatkvinnorna och socialnämnden Stockholm Stad.
i Soberian (Kilgränd 1).

4 juli 2018, kl. 14.00 - 16.00
”Fattar inte du att han gillar dig?” med Emma Blomdahl från Sveriges Kvinnolobby samt föreningen Tillsammans, Uppsala Universitet Campus Gotland (Sal B15 (Cramérgatan 3).

Projektledare Britt Fredenman

Login